Politika dhe legjislacioni

Ligj Nr. 93/2014 për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara…..

Statistika

Sipas statistikave të fundit nga Sherbimi Social Shteteror (SHSSH) deri në muajin Gusht 2018, numri i personave që janë njohur zyrtarisht të kenë një aftësi të kufizuar në Shqipëri eshte…..

Aftësia e Kufizuar në Shqipëri

Fushat e veprimtarisë