Publikime

Programi “Asistencës Ligjore dhe Avokati për Personat me Aftësi të Kufizuar” prej vitit 2004 e në vazhdim me mbështetjen financiare të Civil Rights Defenders (ish Komiteti Suedez i Helsinkit per te Drejtat e Njeriut-SHC) ka realizuar këto botime:

Botime në vite