Statistika

Sipas statistikave të fundit nga Sherbimi Social Shteteror (SHSSH) deri në muajin Gusht 2018, numri i personave që janë njohur zyrtarisht të kenë një aftësi të kufizuar në Shqipëri eshte
141 740 (4.8 % e popullsisë së vendit).

Nga keta, 73 425 jane invalide pune qe perfitojne si nga pagesat e sigurimeve shoqerore ashtu edhe nga pagesat shtesë te skemes së mbrojtjes sociale dhe 68 315 femije e te rritur qe marrin pagesat e aftësisë së kufizuar e perfitime te tjera ne sistemin e mbrojtjes sociale.
Nga keta te fundit, 19 060 vete (28%) marrin edhe pagesë per te mbuluar sherbimin e ndihmesit personal që më parë është quajtur shërbimi i kujdestarisë.