Një model i mirë për të gjitha institucionet qëndrore dhe vendore, në zbatim të Ligjit 93/2014 ‘Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë për Personat me Aftëwsi të Kufizuara”.
Dokumenti ka për qëllim të udhëzojë eliminimin e pengesave fizike dhe në informacion, pengesa të cilat, kufizojnë pjesëmarrjen e plotë të personave me aftësi të kufizuara në ushtrimin e të drejtës së tyre për akses efektiv në shërbimet që ofrojnë institucionet dhe strukturat e Policisë së Shtetit.
Ky dokument udhëzues është përgatitur në kuadrin e Projektit “Policimi në Komunitet dhe Aftësia e Kufizuar – Partneritet për Përfshirje”, me mbështetjen e FCG Swedish Development AB/PMT dhe përmes financimit të Qeverisë Suedeze.