Ligji nr. 108/2012 “Për ratifikimin e Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara” Fletore Zyrtare Nr.157

Ligj nr. 93/2014 „Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të Kufizuara“ Fletore Zyrtare Nr. 135

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 1074, datë 23.12.2015 “Për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave në komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për personat me aftësi të kufizuara” Fletore zyrtare Nr. 243

Vendimin nr.1503, datë 19.11.2008 “Rregullore Për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuara” Fletore Zyrtare Nr. 178 

Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” Fletore Zyrtare Nr. 137

Ligji nr.8308, datë 18.3.1998 „Për Transportet Rrugore“ Fletore Zyrtare Nr. 8,

Ligj nr. 22/2018 “Për Strehimin Social” Fletore Zyrtare Nr. 79

VKM. nr. 708, datë 26.8.2015 “Për llojet, periodicitetin dhe mënyrën e raportimit të të dhënave statistikore për aftësinë e kufizuar nga strukturat shtetërore" Fletore Zyrtare Nr. 154

Plani Kombëtar i Veprimit për Persona me Aftësi të Kufizuara, 2016-2020 Fletore Zyrtare Nr. 124, 

Ligj nr. 8098, datë 28.3.1996 për "Statusin e të Verbërit" Fletore Zyrtare Nr. 13

Ligj nr.7889, datë 14.12.1994 për „Statusin e Invalidit“ Fletore Zyrtare Nr. 19

Ligj nr. 8626, datë 22.6.2000 “Statusi i Invalidit Paraplegjik dhe Tetraplegjik” Fletore Zyrtare Nr. 20