Publikime

Raport monitorimi “Garantimi i aksesit në drejtësi për personat me aftësi të kufizuara në kuadrin ligjor shqiptar”.

Dokument udhëzues “Garantimi i përshtatshmërisë fizike dhe në informacion në institucionet e sistemit të drejtësisë për personat me aftësi të kufizuara”.

Dokument udhëzues “E drejta për të votuar e personave me aftësi të kufizuara mendore: Historia, pengesat dhe zgjidhjet e mundshme”.

Dokument udhëzues “Jetesa e Pavarur dhe përfshirja në komunitet”.

Factsheet 1, “Vendimmarrja e Mbështetur”.

Factsheet 2, “Vendimmarrja e Mbështetur”.

Fletëpalosje në gjuhë të thjeshtuar “Të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara”.

Raporti “Heqja e zotësisë për të vepruar të personave me aftësi të kufizuara”.

Buletin informativ, 1, 2019.

Buletin informative, 2, 2019.

Paketë Ligjore mbi Aftësinë e Kufizuar.

Paketë Ligjore mbi Aftësinë e Kufizuar (shtojcë).

Raport monitorimi “E drejta e informimit dhe e konsultimit dhe personat me aftësi të kufizuara”.

Raport monitorimi “Zbatimi i aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara”.

Studim “Punëdhënësit, personat me aftësi të kufizuara dhe ligji për mbrojtjen nga diskriminimi”.

Raport monitorimi “Zbatimi i ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi në fushën e aftësisë së kufizuar”.

Guidë udhëzuese për Programet e Strehimit.

Guidë udhëzuese mbi aplikimin pranë Komisioneve Mjekësore të Caktimit të Aftësisë për Punë, Komisioneve të Vlerësimit të Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Komisionit të Verbërisë.

Guidë udhëzuese mbi legjislacionin për krijimin e një mjedisi pa barriera për personat me aftësi të kufizuara.

Guidë udhëzuese mbi Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 10 221, Datë 04.02.2010.

Vështrim mbi përshtatjen e arsyeshme. Parime dhe praktika. Sfidat e zbatimit në realitetin shqiptar.

Guidë udhëzuese mbi Statusin e Invalidit të Punës.

Guidë udhëzuese mbi të drejtën për arsimim

Guida udhëzuese mbi të drejtën për punësim

Video