• Fuqizim i kapaciteteve për personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat e fushës së aftësisë së kufizuar:
  • Identifikimi, parandalimi dhe denoncimi i diskriminimit për shkak të aftësisë së kufizuar.
  • Standardet që afirmon Konventa e OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, si dhe praktika e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut mbi garantimin e standarteve të aksesit në drejtësi për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara.
  • Koncepti i zotësisë juridike për të vepruar, në kuptimin e Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara.
  • Informimi e konsultimi publik dhe personat me aftësi të kufizuara.
 • Fuqizim i kapaciteteve për përfaqësues të strukturave përgjegjëse qendrore dhe vendore mbi:
  • Njohjen dhe zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në kontekstin e aftësisë së kufizuar.
  • Kuadrin ligjor të përgjithshëm që rregullon transparencën, llogaridhënien dhe konsultimin publik, me fokus në legjislacionin specifik që trajton të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në fushën e informimit dhe konsultimit publik.
 • Fuqizim i kapaciteteve të institucioneve të Gjykatave dhe Prokurorive mbi standardet që afirmon Konventa e OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, si dhe praktika e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut mbi garantimin e aksesit në drejtësi për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara.