Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, realizoi raportin e dytë të monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuar (PKVPAK) (2016-2020) vlerësuar nga prespektiva e personave me aftësi të kufizuara, familjarëve të tyre dhe organizatave të shoqërisë civile në rajonet Berat, Dibër, Korçë dhe Lezhë, si pjesë e aktiviteteve të projektit “Forcimi i Kapaciteteve të Shoqërisë Civile për Zbatimin e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara në Shqipëri”.