Përmes një granti nga UNDP, FSHDPAK po eksploron mundësitë brenda programit të punësimit të FSHDPAK, por gjithashtu  për të rritur ndërgjegjësimin mes  OJF-ve të tjera në sektorin e aftësisë së kufizuar, për të krijuar një ndërmarrje sociale si një mundësi për të adresuar një kauzë sociale, siç është punësimi, si dhe për të garantuar qëndrueshmërinë.

Ndërhyrjet e programit

Projekti synon rritjen e njohurive të organizatave të aftësisë së kufizuar për Ligjin për Ndërmarrjet Sociale dhe Ligjin për Nxitjen e Punësimit. Ky objektiv realizohet përmes disa ndërhyrjeve .  Një studim mbi ndërmarrjet sociale dhe OJF-të në fushën e aftësisë së kufizuar, të cilat janë të orientuara nga biznesi / ose që kryejnë një aktivitet ekonomik, ka ndihmuar për të realizuar një hartëzim të tyre.  Organizatat e identifikuara   dhe që  shprehën interes, morën pjesë në një  seance informimi për mundësitë dhe sfidat për të zbatuar Ligjin për ndërmarrjet shoqërore dhe Ligjin për nxitjen e punësimit;

Eksplorimi i mundësive  për të shndërruar shërbimin aktual të punësimit të FSHDPAK-së  në një ndërmarrje sociale / agjensi punësimi u realizua përmes realizimit të një  studimi  fizibiliteti dhe një plani biznesi, ku përshkruhen investimet e nevojshme, burimet e nevojshme, tregu i mundshëm,  përfshirë ngritja e fondeve të mundshme nga komuniteti lokal dhe ndërkombëtar;

Ndërkohë, projekti ka mbështetur FSHDPAK që të vazhdojë të ofrojë programin unik të shërbimit të punësimit për personat me aftësi të kufizuara i cili përgjatë një viti  do të ofrojë:

  • Trajnim/seanca të ciklit të këshillimit për punësim, për rreth 120 persona të tjerë me aftësi të kufizuara që i përkasin të gjitha kategorive të aftësisë së kufizuar, në moshë pune, përparësi për të rinjtë, vajzat dhe gratë me aftësi të kufizuara;
  • Rreth 60 të rinj me aftësi të kufizuara, të cilët marrin pjesë në ciklin e këshillimit për punësim,  do të ndërmjetësohen  për të gjetur dhe për të bërë një stazh dhe / ose punësim; pjesëmarrësit në këtë cikël,  ndihmohen  gjithashtu  për të marrë pjesë në kurse të aftësimit  dhe formimit profesional; mbështetje  e vazhdueshme edhe gjatë periudhës kur janë të punësuar;
  • Rreth 100 subjekte  publike dhe private do të marrin informacione të vazhdueshme, orientim / këshillim / trajnime për çështje që lidhen me punësimin e personave me aftësi të kufizuara, veçanërisht për çështje të akomodimit të arsyeshëm;

Shërbim këshillimi / trajnime do të ofrohen në baza të vazhdueshme për prindërit dhe anëtarët e tjerë të familjes së personave me aftësi të kufizuara;