Fondacioni Shqiptar i të Drejtave të Aftësisë së Kufizuar (ADRF) në partneritet me Qendrën Romake për të Drejtat e Grave (RWRC) dhe Aleancën Kundër Diskriminimit të LGBT (Aleanca LGBT), nën programin e FUNDIMIT T DHUNS KUNDR GRUAVE N B BALLKAN WESTN E MBAJTN DHE TURQKS- "NDALIMET E ZBATIMIT, MINISTRIMET ", FINDUAR nga KOMISIONI EVROPIAN DHE IMPLEMENTUAR NGA Gratë e Kombeve të Bashkuara (PROGRAMI RAJONAL EVAW), po zbaton projektin Promovimi i të drejtës së grave nga grupet e pafavorizuara për të marrë informacione dhe qasje për shërbimet në dispozicion për gratë që mbijetojnë nga të gjitha format e dhunës dhe diskriminimit . Projekti synon të fuqizojë gra dhe vajza në rajonet Korca, Fieri, Lezha, Durrës që kanë përjetuar ose kanë rrezik të provojnë diskriminim ose dhunë, për të hyrë në shërbime cilësore të disponueshme për të mbijetuarit. Për këtë qëllim, FSHDPAK dhe partnerët e saj do të (i) ofrojnë informacion të arritshëm për gratë me aftësi të kufizuara, gratë dhe gratë rome dhe egjiptiane nga komuniteti LGBT, si dhe grupe të tjera në lidhje me shërbimet në dispozicion në zonat e tyre, si dhe të drejtën e tyre për qasje shërbime (formate alternative do të përgatiten për gra nga komunitete të ndryshme të aftësisë së kufizuar, duke përfshirë të verbrit, të shurdhët dhe gratë me aftësi të kufizuara në të mësuar); (ii) Përfshirja dhe rritja e kapaciteteve të organizatave dhe organizatave të grave të përqendruara në pakicë dhe grupe të pafavorshme për të informuar dhe lehtësuar qasjen e komunitetet me të cilat ata punojnë për shërbimet e shumta të disponueshme për gratë që mbijetojnë nga dhuna; (iii) sensibilizimin dhe rritjen e aftësive të ofruesve të shërbimeve publike për detyrimet e tyre që rrjedhin nga legjislacioni ndërkombëtar dhe kombëtar për:

masa për gratë që mbijetojnë nga dhuna me bazë gjinore; dhe b) të sigurojë qasje në këto shërbime për të gjitha gratë që mbijetojnë nga dhuna me bazë gjinore, duke u përqëndruar në heqjen e barrierave ekzistuese për gratë me aftësi të kufizuara, si dhe gratë nga komunitetet rom, egjiptian dhe LGBT.

Sipas këtij granti, FSHDPAK po planifikon të hartojë një udhëzues të thjeshtë: - Udhëzuesi do të përqendrohet në shpjegimin e sistemit në dispozicion, përfshirë mekanizmin e referimit; organizatat për gratë, romët, LGBT dhe aftësia e kufizuar; ofruesit e shërbimeve u përqëndruan në adresimin e dhunës me bazë gjinore në katër komuna të zgjedhura.

-Udhëzuesi do të prodhohet në formate alternative që do të përdoren nga gratë me aftësi të kufizuara (gjuhët e shenjave, audio, lehtë për t’u lexuar) dhe do të përkthehet në gjuhën rome.

FSHDPAK po kërkon të punësojë një konsulent kombëtar për të prodhuar udhëzuesin. FSHDPAK dhe dy organizatat partnere do të lehtësojnë konsulentin, duke përdorur rrjetin shumë të fortë të partnerëve dhe kontakteve në nivelin e komunitetit për të siguruar një proces të qetë dhe cilësor të mbledhjes së të dhënave në përgjithësi

Lexoni më shumë termat e referencës