Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Aftësisë së Kufizuar (FSHDPAK) në partneritet me Qendrën për të Drejtat e Grave Rome (RWRC) dhe Aleancën Kundër Diskriminimit të LGBT (Aleanca LGBT), në kuadër të programit Fundi i dhunës kundër grave në Ballkanin perendimor dhe Turqia - "implementimi i normave, ndryshimi i mendjeve" ”, i financuar KOMISIONI EVROPIAN dhe i zbatuar nga UN WOMEN (PROGRAMI RAJONAL EVAW), po zbaton projektin Promovimi i të drejtës së grave nga grupet e pafavorizuara për të marrë informacion në lidhje me dhe aksesin, shërbimet në dispozicion për gratë mbijetuese të të gjitha formave të dhunës dhe diskriminimit . Projekti synon të fuqizojë gratë dhe vajzat në rajonet e Korçës, Fieri, Lezha, Durrësi që kanë përjetuar ose janë në rrezik të përjetojnë diskriminim ose dhunë, për të hyrë në shërbime cilësore në dispozicion për të mbijetuarit.

Lexoni më shumë termat e referencës