Projekti "Përgjigje gjithëpërfshirëse COVID-19 për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre në Shqipëri -" Shërbimi i informacionit dhe ndihma juridike për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre në Shqipëri "po financohet nga BE. Veprimi do të zbatohet nga World Vision si organizatë udhëheqëse dhe Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Aftësisë së Kufizuar (FSHDPAK)

 

Lexoni më shumë termat e referencës