Në  Mars 2020, FSHDPAK, sëbashku me organizatat partnere  në rajon, Agencia për Bashkëpunim, Edukim dhe Zhvillim(ACED) në Bosnjë  Hercegovinë, Forumi i Pavarur Ballkanik për Aftësinë e Kufizuar,  Qendra për Jetesë të Pavaruar,  (CIL) në Serbi, Shoqata e Para dhe tetraplegjikëve(SUPCG) në Malin e Zi, POLIO PLUS në Maqedoni dhe  Qëndra e Informacionit për Personat me Aftësi të Kufizuara LOTOS (LOTOS) në Bosnjë Hercegovinë,  dhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian, ka filluar të zbatojë projektin “Lëvizja e Aftësisë së Kufizuar për Integrimin Evropian të Vendeve të Ballkanit  Perëndimor”, i cili ka për qëllim të  kontribuojë për një demokraci të qëndrueshme dhe pranimin në BE të vendeve të Ballkanit, përmes fuqizimit të pjesëmarrjes së shoqërisë civile në proceset e politikëbërjes dhe vendimmarrjes në të gjitha nivelet e qeverisjes.

Projekti synon të forcojë një rrjet të pavarur rajonal të organizatave të aftësisë së kufizuar, I cili do të nxisë harmonizimin e legjislacionit kombëtar me  Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara(KDPAK), Strategjinë Evropiane të Aftësisë së Kufizuar 2010-2020 dhe me kornizën e rezultateve të përcaktuara  në Udhëzuesin për Mbështetjen e BE-së për shoqërinë civile në vendet e zgjerimit, 2014-2020.

Kjo do të realizohet përmes ndërhyrjeve, të cilat do të bëjnë të mundur (a)  promovimin e mekanizmave të vetë-rregullimit përmes përgatitjes së raporteve për pajtueshmërinë dhe harmonizimin e legjislacionit në fushën e aksesueshmërisë, arsimit, punësimit, shërbimeve shoqërore dhe pjesëmarrjes në jetën politike dhe publike; (b) inkurajimit të bashkëpunimit dhe partneritetit  midis OShC-ve dhe qeverive kombëtare për të përgatitur udhëzime dhe rekomandime për harmonizimin e legjislacionit me KDPAK; (c) promovimit të politikave efektive të avokimit, mbikëqyrjes,llogaridhënies  dhe transparencës  përmes krijimit të  Grupeve  Parlamentare për Lobim (GPL/PLG) në pesë shtetet ku po zbatohet projekti.