Fondacioni Shqiptar i të Drejtave të Personave të Aftësisë së Kufizuar (ADRF) në partneritet me Qendrën Romake për të Drejtat e Grave (RWRC) dhe Aleancën kundër Diskriminimit të LGBT (Aleanca LGBT), nën programin e FUNDIT TOL DHUN AGS KUND WR GRUAVE NK BALLKANET DHE TURQIN WESTN Perëndimore - "NORMAT E ZBATIMIT, MINISTRIMET E MINISTAVE ", FINDUAR nga KOMISIONI EVROPIAN DHE IMPLEMENTUAR NGA Gratë e KB, po zbaton projektin" Promovimi i të drejtës së grave nga grupet e pafavorizuara për të marrë informacione, dhe qasje, shërbime në dispozicion për gratë që mbijetojnë nga të gjitha format e dhunës dhe diskriminimit ". Projekti synon të fuqizojë gra dhe vajza në rajonet Fieri, Durresi, Lezha, Korca, të cilët kanë përjetuar ose kanë rrezik të provojnë diskriminim ose dhunë, për të hyrë në shërbime cilësore të disponueshme për të mbijetuarit. Për këtë qëllim, FSHDPAK dhe partnerët e saj do të (i) ofrojnë informacion të arritshëm për gratë me aftësi të kufizuara, gratë dhe gratë rome dhe egjiptiane nga komuniteti LGBT, si dhe grupe të tjera në lidhje me shërbimet në dispozicion në zonat e tyre, si dhe të drejtën e tyre për qasje shërbime (formate alternative do të përgatiten për gra nga komunitete të ndryshme të aftësisë së kufizuar, duke përfshirë të verbrit, të shurdhët dhe gratë me aftësi të kufizuara në të mësuar); (ii) përfshijnë dhe rrisin aftësitë e grave dhe organizatave të përqendruara në grupe minoritare dhe të pafavorizuara për të informuar dhe lehtësuar qasjen e komuniteteve me të cilat punojnë shërbimet e shumta në dispozicion për gratë që mbijetojnë nga dhuna; (iii) ndërgjegjësimin dhe rritjen e aftësive të ofruesve të shërbimeve publike për detyrimet e tyre që rrjedhin nga legjislacioni ndërkombëtar dhe kombëtar për: a) të sigurojë informacion adekuat dhe në kohë për shërbimet e ndihmës në dispozicion dhe masat ligjore për gratë që mbijetojnë nga dhuna me bazë gjinore; dhe b) të sigurojë qasje në këto shërbime për të gjitha gratë që mbijetojnë nga dhuna me bazë gjinore, duke u përqëndruar në heqjen e barrierave ekzistuese për gratë me aftësi të kufizuara, si dhe gratë nga komunitetet rom, egjiptian dhe LGBT.

Sipas këtij granti, FSHDPAK po planifikon të hartojë një hartografim të shërbimeve / institucioneve publike dhe jopublike me fokusin e dhunës me bazë gjinore, personave me aftësi të kufizuara, romëve dhe komunitetit LBTI. Dokumenti do të shërbejë si udhëzues për gratë nga komunitetet në disavantazh kur ata kanë nevojë për shërbime.

Lexoni më shumë termat e referencës