FShDPAK përgatit dhe publikon në mënyrë periodike raporte monitorimi të dokumentave politikë dhe ligjorë në fushën e aftësisë së kufizuar në Shqipëri. FShDPAK është përfshirë në monitorimin në vazhdimësi të zbatimit të Strategjisw Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara 2005-2015, Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 2016-2020, Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) etj. Monitorimi i vazhdueshëm i FShDPAK  mbi zbatimin e politikave dhe legjislacionit, hulumtime dhe studime të ndryshme, dokumente politikash, deklarata për shtyp etj. synojnë të rrisin përgjegjshmërinë e qeverisë në nivel qëndror dhe atë vendor, por gjithashtu të nxjerrin në pah rekomandime dhe propozime për përmirësimin e mëtejshëm të situatës.

Raporte monitorimi