Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (FSHDPAK) në bashkëpunim me Qendrën për të Drejtat e Grave Rome (QDGR) dhe Aleancën kundër Diskriminimit të Komunitetiti LGBT (Aleanca LGBT) po zbatojnë projektin “Promovimi i të drejtave të grave, nga grupet e pafavorizuara, për informim mbi shërbimet e ofruara për gratë e dhunuara, dhe për akses në këto shërbime”, projekt i cili zhvillohet në kuadër të inisiativës “Fund dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë Mendësitë”, financuar nga Komisioni Europian dhe zbatuar nga UN Women.

Objektivi i këtij projekti është të fuqizojë gratë dhe vajzat në rajonet e Tiranës, Elbasanit, Shkodrës dhe Vlorës, të cilat kanë përjetuar apo janë në rrezik të përjetojnë diskriminim dhe dhunë, në mënyrë që të kenë akses në shërbime cilësore për gratë e mbijetuara ndaj dhunës. Për këtë qëllim, FSHDPAK dhe organizatat bashkëpunëtore do të: (i) sigurojnë informacion të aksesueshëm për gratë me aftësi të kufizuara, gratë nga komuniteti Rom dhe Egjiptian, komuniteti LGBT dhe grupet e tjera për shërbimet e ofruara në këtë fushë si dhe të drejtë e tyre për të përdorur këto shërbime (formate alternative do të përgatiten për gratë me aftësi të kufizuara përfshirë gratë që nuk shikojnë, nuk flasin dhe dëgjojnë dhe gratë më aftësi të kufizuara intelektuale; (ii) përfshijnë dhe rrisin kapacitetet e organizatave të grave dhe organizatave të fokusuara në të drejtat e minoriteteve dhe grupeve të pafavorizuara për të informuar gratë e komuniteteve me të cilat punojnë dhe për t’u lehtësuar aksesin në shërbime të ndryshme për gratë viktima të dhunës; (iii) ndërgjegjësojnë dhe rrisin kapacitetet e ofruesve të shërbimeve publike për detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni ndërkombëtar dhe kombëtar.